Algemene voorwaarden

1. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs in geval ze franco verkocht worden.

2. De leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend.

3. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging der bestelling of terugname, blijft het ons volledig vrij, hetzij de afname en volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de bestellingen te eisen.

4. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot wanneer de rekening volledig vereffend is.

5. De ontstentenis van een aangetekende schriftelijke klacht binnen de acht dagen na levering zal beschouwd worden als aanvaarding van onze leveringen en prijzen.

6. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen, naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts een gedeelte van de bestelling is.

7. Onze rekeningen zijn betaalbaar contant en bij ontvangst der factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het niet-betalen van een rekening op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien van de toegestane betalingsvoorwaarden.

8. De verkoper houdt zich het recht voor op elk moment nieuwe prijzen, voortkomende uit prijswijzigingen bij de fabriek, douanerechten, wisselkoersen, sociale wetten, BTW of elke andere oorzaak die de kostprijs kan beïnvloeden, toe te passen op de bestellingen en werken die nog te leveren of uit te voeren zijn.

9. Niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag heeft voor gevolg dat alle voorgaande en nog openstaande vorderingen onmiddellijk eisbaar worden alvorens tot aflevering of verdere aflevering van goederen zal overgegaan worden, onverminderd het recht om alle contracten te annuleren.

10. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot hun volledige betaling. Zolang deze betaling niet heeft plaatsgehad is de koper er niet toe gerechtigd ze te vervreemden, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.

11. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg noch afwijkingen van één der algemene voorwaarden.

12. Nalatigheidsintrest wordt aangerekend aan 1,5% per maand, te berekenen vanaf de factuurdatum.

13. Bij niet-betaling op de vervaldag zal een schadevergoeding aangerekend worden van 20% op de totale som (met een minimum van 3000bef).

14. In geval van gerechtelijke procedure, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.